en-USel-GR

Αποτέλεσμα εικόνας για εσπαΠρογράμματα ΕΣΠΑ

 

Έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους

Αναμένεται

Πράξεις για την υγεία και ασφάλεια επί του σκάφους, την ενεργειακή απόδοση και το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, τους ελέγχους και τα συστήματα ενεργειακής απόδοσης, τη διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 2/9/2019 - 15/11/2019


Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του τομέα υποδομών μεταφορών

Δράσεις Τεχνικών Συμβούλων Υποστήριξης Δικαιούχων (επιτόπια υποστήριξη, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, ανάπτυξη λογισμικού/ ΠΣ) για ένταξη, διοίκηση,παρακολούθηση, επίβλεψη και ολοκλήρωση των έργων, συστήματα, υποδομές και εργαλεία παρακολούθησης έργων καθώς καιπαρεμβάσεις για τη διακρίβωση ειδικών αναγκών Δικαιούχων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 3/7/2019 - 30/12/2022

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ/Clusters
Προδημοσίευση της Δράσης

Βασικός στόχος της Δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ/Clusters» είναι η ενίσχυση ολοκληρωμένων δομών αναδυόμενων ή/και υφιστάμενων συνεργατικών σχηματισμών. Οι δομές θα υλοποιηθούν από Φορείς με εμπειρία στην υποστήριξη της καινοτομίας και της υγειούς επιχειρηματικότητας.

Στο πλαίσιο των ΣΣΚ στόχος είναι η ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με διεθνή αναγνώριση και υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας. Οι επιχειρήσεις που (θα) συμμετέχουν στους ΣΣΚ μπορούν να χρησιμοποιούν καινοτόμους τεχνολογίες, καινοτόμους παραγωγικές διαδικασίες (process level), διοικητική/οργανωτική καινοτομία (system level), κ.α.

Η Δράση θα αναπτυχθεί σε δύο(2) Στάδια που αντιστοιχούν σε δύο (2) Προσκλήσεις. Ειδικά:

Κατά την 1η Πρόσκληση υποβάλλεται από το Φορέα Αρωγό επιχειρηματικό σχέδιο στο οποίο θα παρουσιάζεται ο κλάδος/τομέας στον οποίο θα δραστηριοποιηθεί ο ΣΣΚ, η δυναμική του κλάδου, το καινοτομικό περιεχόμενο του προϊόντος/υπηρεσίας του ΣΣΚ ή της καινοτόμου διαδικασίας και οι αναπτυξιακοί στόχοι του. Θα παρουσιάζεται επίσης το δίκτυο επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων (συνολικός αριθμός μελών και ταυτότητα του κάθε μέλους) και οι ενέργειες που θα υλοποιήσει ο Φορέας Αρωγός προκειμένου να αναπτυχθούν δεσμοί μεταξύ των μελών του ΣΣΚ ή/και να δημιουργηθούν συνέργειες για να συντονιστούν τα μέλη στην επίτευξη των στόχων του ΣΣΚ.

Μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης της 1ης  Πρόσκλησης και την επιλογή των Φορέων Αρωγών, θα δημοσιευθεί 2η Πρόσκληση προς επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στους ΣΣΚ ανεξαρτήτως εάν έχουν εκδηλώσει ήδη το ενδιαφέρον τους στην υποβολή των επιχειρηματικών σχεδίων των προκριθέντων Φορέων Αρωγών της 1ης Πρόσκλησης.

Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα υποβληθούν στην 1η Πρόσκληση,  θα αφορούν στους οκτώ/8 θεματικούς τομείς της RIS3, στους οποίους διαφαίνεται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη χώρα. Από τους ανωτέρω τομείς λόγω ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κλάδου και λόγω των σημαντικών επιπτώσεων στην απασχόληση και στην κοινωνία εν γένει, θα υλοποιηθεί με διακριτό προϋπολογισμό και όρους ο τομέας της Αγροδιατροφής.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 24 εκ. €.

Η Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και  από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η Δράση εντάσσεται στο ΕΠΑνΕΚ και συγκεκριμένα στους Άξονες Προτεραιότητας 01  και  01Σ, στην Επενδυτική Προτεραιότητα 1β και στον Ειδικό Στόχο 1.1.

Ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή) των επιχορηγουμένων ενεργειών του Φορέα Αρωγού στο θεματικό τομέα της Αγροδιατροφής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000€, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή) επιχορηγουμένων ενεργειών του Φορέα Αρωγού για τους υπόλοιπους θεματικούς τομείς, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 600.000€.

Ως «Δικαιούχος Φορέας» χαρακτηρίζεται το νομικό πρόσωπο (Φορέας Αρωγός) που φέρει έναντι της Γ.Γ.Ε.Τ. την ευθύνη της καλής εκτέλεσης του έργου που έχει αναλάβει. Ο Φορέας Αρωγός δύναται να είναι δημόσιος ερευνητικός/ τεχνολογικός φορέας, επιχείρηση, νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι 24 μήνες με δυνατότητα 6μηνης παράτασης.

Στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας/ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr) θα διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι και οι όροι συμμετοχής, καθώς και ο τρόπος υποβολής προτάσεων και χρηματοδότησής τους.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ


Προδημοσίευση Δράσης «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ»

Τα Κέντρα Ικανοτήτων είναι «δομές», οι οποίες αποτελούνται από φορείς που διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία και έχουν ως  βασικό σκοπό την αντιμετώπιση τεχνολογικών προβλημάτων, που συχνά εμποδίζουν την καινοτομία σε τομείς της Ελληνικής οικονομίας, μέσω της παροχής νέων/αναβαθμισμένων εξειδικευμένων υπηρεσιών ή προϊόντων και της μεταφοράς τεχνολογίας προς τους παραγωγικούς φορείς ενός ή περισσοτέρων τομέων ή σε μία ή περισσότερες αλυσίδες αξίας.

Οι φορείς των Κέντρων Ικανοτήτων θα πρέπει να έχουν εμπειρία στην υποστήριξη της καινοτομίας και της υγιούς επιχειρηματικότητας και να δραστηριοποιούνται στους οκτώ (8) θεματικούς τομείς της RIS3, στους οποίους διαφαίνεται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη χώρα.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. €.

Η Δράση  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και εντάσσεται συγκεκριμένα στους Άξονες Προτεραιότητας 01  και  01Σ, στην Επενδυτική Προτεραιότητα 1β και στον Ειδικό Στόχο 1.1.

Δικαιούχοι που δύνανται να υποβάλλουν αίτηση  χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι:

  • Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων και επιχειρήσεις παροχής εξειδικευμένων τεχνολογικών υπηρεσιών/προϊόντων,
  • Συλλογικοί φορείς επιχειρήσεων, καθώς και
  • ΜΜΕ ή μεγάλες επιχειρήσεις ως χρήστες εξειδικευμένων τεχνολογικών υπηρεσιών/προϊόντων.
     

Στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (www.gsrt.gr) θα διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι και οι λεπτομέρειες συμμετοχής, καθώς και ο τρόπος υποβολής προτάσεων και χρηματοδότησης αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ


Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ 2014-2021 Επιχειρηματική Ανάπτυξη, Καινοτομία και ΜΜΕ

Το Πρόγραμμα «Business Innovation Greece» (εφεξής «το Πρόγραμμα») θα συμβάλλει στους γενικούς στόχους των Επιχορηγήσεων ΕΟΧ και Νορβηγίας 2014-2021 και, συγκεκριμένα, στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ των Χωρών ΕΖΕΣ ΕΟΧ και των Δικαιούχων Χωρών των Επιχορηγήσεων του ΕΟΧ και της Νορβηγίας. Στόχος του Προγράμματος είναι να αυξήσει τη δημιουργία αξίας και την αειφόρο ανάπτυξη στον ελληνικό επιχειρηματικό τομέα. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην τόνωση και στην ανάπτυξη της μακροχρόνιας επιχειρηματικής συνεργασίας ανάμεσα στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία (εφεξής «οι Δότριες Χώρες») και την Ελλάδα, με βάση την επιχειρηματική ανάπτυξη και την καινοτομία. Το Μνημόνιο Συνεργασίας για την εφαρμογή του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ 2014 – 2021 ανάμεσα στην Ισλανδία, το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν, το Βασίλειο της Νορβηγίας και την Ελληνική Δημοκρατία, ορίζει το Γραφείο Χρηματοδοτικών Μηχανισμών (FMO) ως Διαχειριστή του Προγράμματος και την Innovation Norway ως Διαχειριστή Ταμείου για το Πρόγραμμα. Όλη η επικοινωνία αναφορικά με το Πρόγραμμα θα απευθύνεται στον Διαχειριστή Ταμείου. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το Πρόγραμμα στη διεύθυνση https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norwaygrants/Programmes/business- development/greece--business-development-innovation-and-smes/ Διαθέσιμο ποσό για τη χρηματοδότηση έργων Το συνολικό διαθέσιμο ποσό για τη χρηματοδότηση έργων από τις παρούσες προσκλήσεις είναι 19.000.000 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ


B’ κύκλος Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ
Σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς τις διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

4 κατηγορίες παρεμβάσεων:

  • I. Έρευνα και ανάπτυξη από επιχειρήσεις
  • II. Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς Οργανισμούς
  • III. Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων
  • IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

Περίοδος υποβολής: 28/3/2019 έως 29/5/2019

Την προκήρυξη της δράσης μπορείτε να βρείτε εδώ


Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας

 

Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών

Η δράση αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στους τομείς του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών. Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Προϋπολογισμός: 12.000.000
Ημερομηνία Έναρξης: 12/03/2019
Τελευταία Ενημέρωση: 10/07/2019
Ημερομηνία Λήξης: 05/08/2019

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ


Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού

Η δράση αφορά στην ίδρυση αλλά και στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού. Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

 

Προϋπολογισμός: 52.000.000
Ημερομηνία Έναρξης: 12/03/2019
Τελευταία Ενημέρωση: 13/06/2019
Ημερομηνία Λήξης: 30/08/2019

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ


Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων μέσω της αγοράς καινοτόμων εφαρμογών Τ.Π.Ε. με σκοπό την ενδυνάμωση του σκέλους της εφαρμογής Τ.Π.Ε., ως βασικής υποστηρικτικής τεχνολογίας, για την επίτευξη βελτιώσεων σε όρους παραγωγικότητας και προωθητικών ενεργειών από επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις.

Προϋπολογισμός: 3.125.000
Ημερομηνία Έναρξης: 04/06/2019
Τελευταία Ενημέρωση: 14/05/2019
Ημερομηνία Λήξης: 05/07/2019

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ