en-USel-GR

Αποτέλεσμα εικόνας για InnovFin

InnovFin - Χρηματοδότηση της ΕΕ για καινοτόμους φορείς

InnovFin – Χρηματοδότηση της ΕΕ για καινοτόμους φορείς 


Το "InnovFin - EU Finance for Innovators" είναι μια κοινή πρωτοβουλία που ξεκίνησε από τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ και Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020. Το InnovFin στοχεύει στη διευκόλυνση και επιτάχυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση καινοτόμων επιχειρήσεων και άλλων καινοτόμων φορέων στην Ευρώπη.

Τα εργαλεία χρηματοδότησης του InnovFin καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δανείων, εγγυήσεων και χρηματοδότησης ιδίων κεφαλαίων, τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες των καινοτόμων επιχειρήσεων ή φορέων. Η χρηματοδότηση παρέχεται είτε απευθείας, είτε μέσω ενδιάμεσου χρηματοπιστωτικού φορέα, συνήθως μιας τράπεζας ή ενός ταμείου.

Το InnovFin διατίθεται σε όλους τους επιλέξιμους τομείς στα κράτη μέλη της ΕΕ και στις συνδεδεμένες χώρες, στο πλαίσιο του προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζοντας 2020».

Με την πρωτοβουλία InnovFin, ο όμιλος ΕΤΕπ (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων) μπορεί να παρέχει χρηματοδότηση που ξεκινά από 25.000 ευρώ για επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία σε επιχειρήσεις και άλλους φορείς παντός μεγέθους και ηλικίας.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eib.org/en/products/blending/innovfin/index.htm

 

InnovFin Equity

Το InnovFin Equity παρέχει επενδύσεις σε μετοχικό κεφάλαιο και συν-επενδύσεις σε  κεφάλαια που εστιάζουν στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων σε αρχικό στάδιο που δραστηριοποιούνται σε καινοτόμους τομείς που καλύπτονται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», που βρίσκονται ή δραστηριοποιούνται στην ΕΕ ή στις συνδεδεμένες χώρες του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Με τον τρόπο αυτό, η InnovFin Equity υποστηρίζει πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και κοινωνικές επιχειρήσεις, οι οποίες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της καινοτομίας και στη δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης, αλλά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Οι καινοτόμοι τομείς που καλύπτονται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» περιλαμβάνουν τις:

 • ΤΠΕ
 • ιατρικές τεχνολογίες
 • βιοτεχνολογίες
 • πράσινες τεχνολογίες
 • νανοτεχνολογίες

καθώς και τομείς που αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές προκλήσεις, όπως:

 • αποδοτικότητα των πόρων,
 • βιο οικονομία
 • υγεία και η δημογραφία
 • κλιματική αλλαγή

Το InnovFin Equity διατίθεται μέσω τεσσάρων προϊόντων:

 • InnovFin Transfer Technology
 • InnovFin Business Angels
 • InnovFin Venture Capital
 • InnovFin Fund-of-Funds

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eif.org/what_we_do/equity/single_eu_equity_instrument/innovfin-equity/index.htm

InnovFin SME Guarantee Facility

Το Εγγυοδοτικό Πρόγραμμα INNOVFIN (InnovFin SME Guarantee Facility) προσφέρει τρεις μορφές χρηματοδοτήσεως, για να επιλέξει κάθε επιχείρηση αυτή που καλύπτει καλύτερα τις επιχειρηματικές της ανάγκες:

 • Μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, για την απόκτηση ή/και δημιουργία παγίων περιουσιακών στοιχείων
 • Βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση, για την κάλυψη αναγκών που σχετίζονται με το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλωμα της επιχειρήσεως
 • Μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση κεφαλαίου κινήσεως, για την ανάπτυξη και επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η διάρκεια του δανείου εξαρτάται από τη χρηματοδότηση που θα επιλέξει κάθε επιχείρηση. Το ύψος της χρηματοδότησης κυμαίνεται από 25.000 Ευρώ έως 7.500.000 Ευρώ.

Επενδυτικό δάνειο, από 12 έως 120 μήνες

 • Kεφάλαιο κινήσεως αναπτυξιακού σκοπού, από 12 έως 72 μήνες
 • Κεφάλαιο κινήσεως αποπληρωτέο στη λήξη, από 12 έως 36 μήνες
 • Ανακυκλούμενο κεφάλαιο κινήσεως (αλληλόχρεος λογαριασμός), με μέγιστη συνολική διάρκεια τα 3 έτη.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων παρέχει εγγύηση έως 10 έτη.

Περισσότερες πληροφορίες:

http://www.eib.org/en/products/blending/innovfin/products/sme-guarantee.htm

https://www.alpha.gr/el/epixeiriseis/anaptuksiaka-programmata/programma-egguodosias-innovfin

https://www.piraeusbank.gr/el/epiheiriseis-epaggelmaties/epiheirimatika-daneia/kefalaio-anaptyksis/eggyodotiko-ergaleio-innovfin-sme

InnovFin Emerging Innovators 

Το InnovFin Emerging Innovators γεφυρώνει το χάσμα των επενδύσεων στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας (Ε & Α) στα κράτη μέλη της ΕΕ, τα οποία χαρακτηρίζονται ως μέτριοι καινοτόμοι και μέτριοι καινοτόμοι στον ευρωπαϊκό πίνακα αποτελεσμάτων για την καινοτομία και στις συνδεδεμένες χώρες του προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

Το InnovFin Emerging Innovators βελτιώνει τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης κινδύνου για επιχειρήσεις που αναπτύσσονται γρήγορα ή με γνώμονα την έρευνα και την καινοτομία, υποδομές Ε & Α, υποδομές που επιτρέπουν την καινοτομία και άλλες οντότητες.

Η χρηματοδότηση τίθεται στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ή μέσω ενδιάμεσου χρηματοπιστωτικού φορέα μέσω δανείων και χρηματοδότησης ιδίων κεφαλαίων που ξεκινούν από 7,5 εκατ. Ευρώ.

Το InnovFin Emerging Innovators απευθύνεται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή μεσαίες κεφαλαιοποιήσεις (λιγότεροι από 3 000 εργαζόμενους), οι οποίες αναπτύσσονται ταχέως ή / και καθοδηγούνται από την καινοτομία.

Για να θεωρηθούν ως καινοτόμες στο πλαίσιο των Innovator Emerging Innovators, οι εταιρείες πρέπει να συμμορφώνονται με τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:

 • Η πρόθεση να χρησιμοποιηθεί η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ για επενδύσεις στην παραγωγή ή στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, διαδικασιών ή / και υπηρεσιών, όπου το επιχειρηματικό σχέδιο υποδεικνύει κίνδυνο πρόκλησης τεχνολογικής ή βιομηχανικής βλάβης ή επιχειρηματικό κίνδυνο
 • Το εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας βρίσκεται σε Επιστημονικό,  Τεχνολογικό ή Πάρκο καινοτομίας, συστάδα επιχειρήσεων (cluster) ή τεχνολογική θερμοκοιτίδα, σε κάθε περίπτωση δραστηριότητες που σχετίζονται με την Ε & Α
 • Η εταιρεία έχει επωφεληθεί από την πίστωση φόρου ή τη φορολογική απαλλαγή που σχετίζεται με επενδύσεις Ε & Α κατά τους τελευταίους 24 μήνες

Για ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες με υψηλό κύκλο εργασιών ή ποσοστό απασχόλησης

 • Μέση ετήσια αύξηση του κύκλου εργασιών άνω του 10% ετησίως, σε περίοδο τριών ετών
 • Μέση ετήσια αύξηση στους μισθωτούς πλήρους απασχόλησης κατά τουλάχιστον 5% ετησίως, σε περίοδο τριών ετών (με εκατό ή περισσότερους υπαλλήλους στην αρχή της εξεταζόμενης περιόδου)

Για εταιρείες ή εταιρείες με σημαντική καινοτομία

 • Δαπάνες Ε & Κ/ επενδύσεις που αντιστοιχούν  τουλάχιστον στο 5% του ετήσιου κύκλου εργασιών της εταιρείας.
 • Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να δαπανήσει τουλάχιστον το 80% της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ για δαπάνες / επενδύσεις Ε & Κ κατά τους επόμενους 36 μήνες, όπως αναφέρεται στο επιχειρηματικό της σχέδιο.
 • Έχουν χορηγηθεί επίσημα επιχορηγήσεις, δάνεια ή εγγυήσεις από ευρωπαϊκά συστήματα στήριξης για την έρευνα και την καινοτομία (π.χ. Ορίζοντας 2020 ή 7ο ΠΠ) ή μέσω των χρηματοδοτικών τους μέσων (π.χ. κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες, Eurostars) ή μέσω εθνικού ή περιφερειακού προγράμματος στήριξης έρευνας ή καινοτομίας τους τελευταίους 36 μήνες
 • Έχει απονεμηθεί βραβείο καινοτομίας τους τελευταίους 24 μήνες
 • Έχει καταχωρίσει τουλάχιστον ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τους τελευταίους 24 μήνες
 • Έχει λάβει μια επένδυση από ένα ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο ή από έναν επιχειρηματικό άγγελο (business angels) που είναι μέλος ενός δικτύου επιχειρηματικών αγγέλων, ή ένα τέτοιο ταμείο ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου ή ένας επιχειρηματικός άγγελος είναι μέτοχος της εταιρείας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για το δάνειο της ΕΤΕπ.

Περισσότερες Πληροφορίες:

http://www.eib.org/en/products/blending/innovfin/products/emerging-innovators.htm

Κριτήρια Επιλεξιμότητας Καινοτομίας του προγράμματος InnovFin
 1. Η επιχείρηση είναι μια ΜΜΕ ή μια Μικρή Εταιρεία Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (Small Mid-cap), η οποία στοχεύει στη χρησιμοποίηση της σύμβασης χρηματοδότησης προκειμένου να προβεί σε επενδύσεις που αφορούν στην παραγωγή, ανάπτυξη ή εφαρμογή νέων ή ουσιωδώς βελτιωμένων
 • προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών, ή
 • μεθόδων παραγωγής ή παράδοσης, ή
 • καινοτομιών στην οργάνωση και τη διαδικασία περιλαμβανομένων των επιχειρηματικών μοντέλων που είναι καινοτόμα και για τις περιπτώσεις που υπάρχει κίνδυνος τεχνολογικής, βιομηχανικής ή επιχειρηματικής αποτυχίας, όπως η τελευταία προκύπτει από αξιολόγηση που διενεργήθηκε από κάποιον εξωτερικό εμπειρογνώμονα.
 1. Η επιχείρηση είναι μια «ταχέως αναπτυσσόμενη επιχείρηση», που σημαίνει μια επιχείρηση που λειτουργεί στην αγορά για λιγότερο από 12 χρόνια από την πρώτη εμπορική της συναλλαγή, και με μέση ετήσια ενδογενή ανάπτυξη όσον αφορά στους υπαλλήλους ή στον κύκλο εργασιών μεγαλύτερη του 20% κατ’ έτος, σε διάστημα τριών ετών, και με δέκα ή περισσότερους υπαλλήλους κατά την έναρξη της περιόδου παρατήρησης.
 2. Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην αγορά για λιγότερο από επτά (7) χρόνια από την πρώτη εμπορική της πώληση, και οι Δαπάνες για την Έρευνα και Καινοτομία αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 5% του συνολικού λειτουργικού της κόστους σε ένα τουλάχιστον από τα τρία έτη που προηγούνται της αίτησης της επιχείρησης για χρηματοδότηση, ή στην περίπτωση κάποιας επιχείρησης (και ιδίως κάποιας νεοσύστατης επιχείρησης) χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ιστορία, σύμφωνα με τις τρέχουσες οικονομικές της καταστάσεις.
 3. Η επιχείρηση είναι μια ΜΜΕ ή μια Μικρή Εταιρεία Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (Small Mid-cap) που έχει μια ουσιώδη δυναμική καινοτομίας ή είναι μια «επιχείρηση προσανατολισμένη στην Έρευνα και Καινοτομία», ικανοποιώντας τουλάχιστον μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 • Οι ετήσιες δαπάνες της για Έρευνα και Καινοτομία είναι ίσες ή υπερβαίνουν το 20% του ποσού της σύμβασης χρηματοδότησης, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες υποχρεωτικές οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης, υπό την προϋπόθεση ότι το επιχειρηματικό σχέδιο της επιχείρησης φανερώνει αύξηση των δαπανών για την Έρευνα και την Καινοτομία τουλάχιστον ίση προς το ποσό της σύμβασης χρηματοδότησης της επιχείρησης.
 • Η επιχείρηση αναλαμβάνει να αναλώσει ποσό που είναι τουλάχιστον ίσο με το 80% του ποσού της σύμβασης χρηματοδότησης σε δραστηριότητες Έρευνας και Καινοτομίας, όπως δηλώνεται στο επιχειρηματικό της σχέδιο, και το υπόλοιπο ποσοστό σε δαπάνες που είναι αναγκαία για να επιτρέψουν τη διενέργεια αυτών των δραστηριοτήτων.
 • Η επιχείρηση έχει επισήμως λάβει επιχορηγήσεις, δάνεια ή εγγυήσεις από Ευρωπαϊκά καθεστώτα στήριξης Έρευνας και Καινοτομίας (π.χ. Horizon 2020 ή FP7) ή δια των μέσων χρηματοδότησης που αυτά διαθέτουν (π.χ. Joint Technology Initiatives ή Eurostars), ή από περιφερειακά, εθνικά καθεστώτα στήριξης έρευνας ή καινοτομίας, κατά τους τελευταίους 36 μήνες, με την προϋπόθεση ότι η σύμβαση χρηματοδότησης δεν αφορά στις ίδιες δαπάνες.
 • Η επιχείρηση έχει λάβει κατά τους τελευταίους 24 μήνες ένα βραβείο περί Έρευνας και Ανάπτυξης, ή κάποιο βραβείο Καινοτομίας, δοσμένο από κάποιο θεσμό ή φορέα της ΕΕ.
 • Η επιχείρηση έχει καταχωρήσει τουλάχιστον ένα δικαίωμα που αφορά την τεχνολογία (όπως ευρεσιτεχνία, υπόδειγμα χρησιμότητας, δικαίωμα περί σχεδιασμού, τοπογραφία περί προϊόντων ημιαγωγών, συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για ιατρικά προϊόντα ή άλλα προϊόντα για τα οποία μπορεί να ληφθεί αυτό το πρόσθετο πιστοποιητικό προστασίας, πιστοποιητικό φυτοκαλλιέργειας, ή πνευματικά δικαιώματα επί λογισμικού), κατά τους τελευταίους 24 μήνες, και σκοπός της σύμβασης χρηματοδότησης είναι να καταστεί δυνατή, αμέσως ή εμμέσως, η χρήση αυτού του δικαιώματος τεχνολογίας.
 • Η επιχείρηση είναι ΜΜΕ στο αρχικό της στάδιο και έχει λάβει επένδυση κατά τους τελευταίους 24 μήνες από επενδυτή επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capital investor) ή από κάποιο επιχειρηματικό άγγελο (business angel) που είναι μέλος ενός δικτύου επιχειρηματικών αγγέλων, ή αυτός ο επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων ή ο επιχειρηματικός άγγελος είναι μέτοχος της επιχείρησης κατά τον χρόνο της αίτησης της για τη λήψη της χρηματοδότησης.
 • Η επιχείρηση επιζητά μια επένδυση χρηματοοικονομικού κινδύνου, η οποία, επί τη βάσει κάποιου επιχειρηματικού σχεδίου που συντάχθηκε εν όψει της εισαγωγής ενός νέου προϊόντος ή κάποιας γεωγραφικής αγοράς, είναι υψηλότερη του 50% του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών του κατά τα προηγούμενα 5 χρόνια.
 • Οι Δαπάνες Έρευνας και Καινοτομίας της επιχείρησης αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 10% των συνολικών λειτουργικών της εξόδων σε ένα τουλάχιστον εκ των τριών ετών που προηγούνται της αίτησης της επιχείρησης για τη χρηματοδότηση ή, στην περίπτωση επιχείρησης χωρίς οικονομική ιστορία, σύμφωνα με τις τρέχουσες οικονομικές της καταστάσεις.
 • Η επιχείρηση είναι μια Μικρή Εταιρεία Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (SmallMid-cap) και οι Δαπάνες Έρευνας και Καινοτομίας αντιστοιχούν:
 • Είτε τουλάχιστον στο 15% των συνολικών λειτουργικών εξόδων σε τουλάχιστον ένα (1) εκ των τριών (3) ετών που προηγούνται της αίτησης της επιχείρησης για τη χρηματοδότηση.
 • Είτε τουλάχιστον στο 10% κατ’ έτος των συνολικών λειτουργικών της εξόδων κατά τα τρία χρόνια που προηγήθηκαν της αίτησης της επιχείρησης για τη χρηματοδότηση.
 • Η επιχείρηση έχει πραγματοποιήσει δαπάνες που αφορούν στην Έρευνα και Καινοτομία, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν κατά τους τελευταίους 36 μήνες από τους αρμόδιους εθνικούς ή περιφερειακούς φορείς ή θεσμούς, ως τμήμα των μέτρων γενικής στήριξης, τα οποία εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σχεδιάστηκαν για να δώσουν κίνητρα σε εταιρείες να επενδύσουν στην Έρευνα και την Καινοτομία, με την προϋπόθεση ότι:
 • Αυτοί οι φορείς ή οι θεσμοί είναι ανεξάρτητοι από την Τράπεζα και την επιχείρηση, και
 • Η σύμβαση χρηματοδότησης της επιχείρησης καλύπτει το πρόσθετο κόστος σύμφωνα με τις αναφορές του επιχειρηματικού σχεδίου της επιχείρησης , και
 • Η σύμβαση χρηματοδότησης της επιχείρησης δεν καλύπτει τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες που ήδη καλύπτονται από τα προαναφερθέντα μέτρα, ή
 • Η επιχείρηση έχει προσδιοριστεί, κατά τους τελευταίους 36 μήνες, ως μια εταιρεία καινοτομίας από κάποιο θεσμό ή φορέα της ΕΕ, ή σε κάποιο εθνικό ή περιφερειακό θεσμό ή φορέα, με την προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση ότι:

Ο προσδιορισμός βασίζεται σε δημοσίως διαθέσιμα κριτήρια τα οποία:

 • Δεν θα περιορίζονται ούτε άλλως θα ευνοούν κάποιο συγκεκριμένο τομέα ή κλάδο, και
 • Θα αντανακλούν τουλάχιστον ένα από τα ανωτέρω Κριτήρια Επιλεξιμότητας Καινοτομίας, πλην του Κριτηρίου Επιλεξιμότητας Καινοτομίας που αναφέρεται στο σημείο (iv) (d), ή θα αντανακλούν την ουσία ενός τουλάχιστον τέτοιου κριτηρίου αλλά χωρίς να είναι λιγότερο αυστηρό, και
 • Ο φορέας ή ο θεσμός είναι ανεξάρτητος από την Τράπεζα και την επιχείρηση, και
 • Η σύμβαση χρηματοδότησης της επιχείρησης καλύπτει το πρόσθετο κόστος, όπως αναφέρεται στο επιχειρηματικό σχέδιο της επιχείρησης

InnovFin – EU Finance for Innovators

 

"InnovFin – EU Finance for Innovators" is a joint initiative launched by the European Investment Bank Group (EIB and EIF) in cooperation with the European Commission under Horizon 2020. InnovFin aims to facilitate and accelerate access to finance for innovative businesses and other innovative entities in Europe.

InnovFin financing tools cover a wide range of loans, guarantees and equity-type funding, which can be tailored to innovators’ needs. Financing is either provided directly or via a financial intermediary, most usually a bank or a fund.

InnovFin is available across all eligible sectors in EU Member States and Associated Countries, under the EU Research and Innovation programme Horizon 2020.

With InnovFin – EU Finance for Innovators, the EIB Group (the European Investment Bank and the European Investment Fund) can provide financing starting at EUR 25 000 for investments in research and innovation (R&I) to companies and other entities of all sizes and age.

InnovFin Equity

InnovFin Equity provides equity investments and co-investments to or alongside funds focusing on early stage financing of enterprises operating in innovative sectors covered by Horizon 2020, located or active in the EU or Horizon 2020 Associated Countries. In this way, InnovFin Equity supports micro, small or medium-sized enterprises (SMEs) and social enterprises which play a crucial role in promoting innovation and the creation of growth and employment but which face difficulties in accessing finance.

Innovative sectors covered by Horizon 2020 include:

 • ICT
 • Medical technologies
 • Biotechnologies
 • Green technologies
 • Nanotechnologies

 as well as areas addressing societal challenges such as:

 • resource efficiency
 • bio economy
 • health and demographics
 • climate change

 InnovFin Equity is available via four products:

 • InnovFin Technology Transfer
 •  InnovFin Business Angels
 • InnovFin Venture Capital
 • InnovFin Fund-of-Funds

More info:

http://www.eif.org/what_we_do/equity/single_eu_equity_instrument/innovfin-equity/index.htm

 

InnovFin SME Guarantee Facility

The INNOVFIN GUARANTEE Program offers three types of financing to choose the one that best suits company’s needs:

 • Long-term financing of investment plans for the acquisition and / or creation of fixed assets
 • Short-term financing to meet the needs related to the business /
 • Medium-term financing of capital for the development and expansion of business activity.

The duration of the loan depends on the funding that each company will choose. The amount of funding ranges from € 25,000 to € 7,500,000.

Investment loan, from 12 to 120 months

 • Capital for developmental purposes, from 12 to 72 months
 • Operating capital payable at maturity, from 12 to 36 months
 • Revolving working capital (overdraft), with a maximum total maturity of 3 years.

The European Investment Fund provides a guarantee of up to 10 years

More info:

http://www.eib.org/en/products/blending/innovfin/products/sme-guarantee.htm

https://www.alpha.gr/el/epixeiriseis/anaptuksiaka-programmata/programma-egguodosias-innovfin

https://www.piraeusbank.gr/el/epiheiriseis-epaggelmaties/epiheirimatika-daneia/kefalaio-anaptyksis/eggyodotiko-ergaleio-innovfin-sme

 

 

 

InnovFin Emerging Innovators 

 

InnovFin Emerging Innovators bridges the research and innovation (R&I) investment gap in EU Member States which are labeled as Moderate Innovators and Modest Innovators in the European Innovation Scoreboard and Horizon 2020 Associated Countries.

The InnovFin Emerging Innovators improves availability of risk finance for fast-growing or R&I-driven enterprises, R&I infrastructures, innovation-enabling infrastructures and other entities.

The funding is being made available by the European Investment Bank or through a financial intermediary via loans and equity-type financing starting at EUR 7.5 million.

InnovFin Emerging Innovators is targeted towards small and medium-sized entreprises or mid-caps (less than 3 000 employees) which are fast-growing and/or innovation-driven.

To be considered as innovative under InnovFin Emerging Innovators, companies must comply with at least one of the following statements:

 • Intention to use the EIB financing to invest in producing or developing products, processes and/or services that are innovative and where the business plan indicates a risk of technological or industrial failure, or a business risk
 • The company’s registered office is in a science, technology or innovation park, technology cluster or technology incubator, in each case with activities relating to R&I
 • The company has benefited from tax credit or tax exemption related to R&I investment in the last 24 months

For fast-growing companies with high turnover or employment rate

 • Average annualised growth in turnover greater than 10% a year, over a three-year period
 • Average annualised growth in full-time employees of at least 5% a year, over a three-year period (with one hundred or more employees at the beginning of the observation period)

For innovation-driven companies or companies with significant innovation potential

 • R&I expenses/investment that are at least equal to 5% of its annual turnover
 • The company undertakes to spend an amount at least equal to 80% of the EIB financing on R&I expenses/investment in the next 36 months as indicated in its business plan
 • It has been formally awarded grants, loans or guarantees from European R&I support schemes (e.g. Horizon 2020 or FP7) or through their funding instruments (e.g. Joint Technology Initiatives, “Eurostars”) or through a national or regional research or innovation support scheme over the last 36 months
 • It has been awarded an innovation prize over the last 24 months
 • It has registered at least one patent in the last 24 months
 • It has received an investment from a private-equity fund or from a business angel that is a member of a business angel network; or such a private equity fund or business angel is a shareholder of the company at the time of its application for the EIB loan

More info:

http://www.eib.org/en/products/blending/innovfin/products/emerging-innovators.htm

 

Innovfin Innovation Eligibility Criteria for Small and Medium Sized Enterprises (detailed description)

 

Innovative product / production process

The enterprise is a small or medium sized enterprise (SME) or small midcap enterprise that intends to make use of Bank financing for the purpose of investing in production - development - implementation of new or substantially improved

 • products, processes or services , or
 • delivery or production methods; or
 • organizational innovation or process innovations, including innovative business models and where there is a risk of technological, industrial or business failure based on the assessment of an external expert.

Research and innovation expenditure of at least 5% of total operational expenditure

The enterprise operates on a specific market for less than 7 years from its first sale and research and innovation costs account for at least 5% of its total operating costs in at least one of the three years preceding the application for funding; or In the case of a start-up company without any financial history in accordance with its current financial statements.

 

Annual research and innovation costs of 20% or more of the funding

The enterprise's annual R & I expenditure, according to its latest financial statements, is equal to or more than 20% of the funding, provided that its business plan provides for an increase in research and development expenditure Innovation at least equal to the amount of funding.

Total funding for research and innovation expenditure

The enterprise undertakes to spend an amount that is at least equal to 80% of the funding, for research and innovation activities, and the remainder in expenditure necessary to enable these activities to be carried out.

Research and innovation costs of at least 10% of operating costs

The R & I expenditure of the enterprise represents at least 10% of its total operating costs in at least one of the three years preceding the application for funding or in the case of an enterprise without a financial background based on the current financial statements.

Research and innovation costs of at least 15% of operating costs

The enterprise is a small midcap company and its R & I expenditure represents at least 15% of its total operating costs in at least one of the three years preceding the application for funding.

Research and innovation costs of at least 10% of annual operating costs

The enterprise is a small midcap company and its R & I expenditure represents at least 10% per year of its total operating costs over the 3 years preceding the application for funding.

Implementation of research and innovation expenditure through competent organizations

The enterprise has spent research and innovation (R & I) expenditure recognized over the last 36 months by competent national or regional bodies or institutions as part of general support measures approved by the European Commission and designed to motivate companies to Invest in research and development, provided that:

 • these institutions or institutions are independent of the Bank and the enterprise
 • the financing covers incrementally increasing costs as imputed to the entrepreneur As business plan and
 • it does not cover the same eligible expenditure already funded by the measures

Fast-growing business

The enterprise is a "fast growing business", operating on a specific market for less than 12 years, from its first commercial sale, with an average annual inherent growth in turnover or employees, more than 20% per annum for a period of 3 years, and with at least 10 employees at the beginning of the observation period.

 

 

It has been funded by European R & I support schemes

Grants, loans or guarantees from the European research and innovation support systems (eg Horizon 2020 or FP7) or the financial instruments of the latter (eg Joint Technology Initiatives or Eurostars) or through regional, national support systems for research or innovation have been officially awarded to the enterprise, over the past 36 months, provided that funding does not cover the same expenditure.

It has received a prize for research and development and innovation

For the past 24 months, the enterprise has been awarded an R & D or Innovation Award by an EU institution or body.

The company has patented technology right

The enterprise has patented at least one technological right (such as patents, utility models, design right or topography for semiconductor products, supplementary protection certificates for medical products or other products for which supplementary protection certificates, plant health certificates or software copyrights are provided) over the last 24 months and the purpose of the funding is to allow direct or indirect use of this technology right.

Venture capital companies have invested in the company

The enterprise is a small or small enterprise at its initial stage and has received over the last 24 months an investment from a venture capital investor or business angel, a member of a business angel network, or a business investor Capital or business angel, a business angel network is a shareholder of the business at the time of applying for funding.

Sign in a new product or enter a new geographic market

The enterprise aims to invest a financial risk that, based on its business plan for the introduction of a new product or its entry into a new geographic market, is higher than 50% of its average annual turnover over the previous 5 years.

The business is characterized as innovative

The enterprise has been designated as an innovative company by the EU or by a national or regional body or institution over the previous 36 months, provided that, in any case, (I) the designation is based on publicly available criteria, where the following criteria:    

• are not restricted or favor a particular industry / industry; and   

• reflect at least one of the Ineligibility Eligibility Criteria other than the criterion referred to prize for research and  development and innovation, or reflect the substance of at least one of these criteria, without being less stringent and

(Ii) the institution or institution is independent of the Bank and the enterprise; and

(Iii) financing covers incrementally increasing costs, as reflected in the business plan of the enterprise