en-USel-GR
Ορίζοντας 2020

Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» είναι το πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, το οποίο αποσκοπεί στην τόνωση της οικονομίας και στη διασφάλιση της μελλοντικής επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης και της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας, συμβάλλοντας σε μια πιο έξυπνη, πιο βιώσιμη και πιο κοινωνική ένταξη. Οι ΜΜΕ μπορούν να συμμετάσχουν στο ερευνητικό πρόγραμμα της ΕΕ «Ορίζοντας 2020» (H2020) στους ακόλουθους τομείς:

Καινοτομία στις ΜΜΕ

Αποτελεί ευρύτερη δράσης για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος στήριξης της καινοτομίας στις ΜΜΕ στην Ευρώπη. Γενικά, οι ενέργειες αποσκοπούν στην παροχή ευκαιριών στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες ώστε να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους μέσω της συνεργασίας, της μάθησης και της υιοθέτησης νέων προσεγγίσεων. Επιπλέον, διάφορες δράσεις επικεντρώνονται στον εντοπισμό, στην περαιτέρω ανάπτυξη δεξιοτήτων και εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ των ΜΜΕ καθώς και στη διάδοση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων των έργων.

Κοινωνική πρόκληση "Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια"

Η πρόσκληση για την ενεργειακή απόδοση του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» 2018-2020 παρέχει στήριξη σε ενεργειακούς φορείς μέσω:

  • Έρευνας και καινοτομίας σε τεχνολογίες και λύσεις με μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση
  • Μέτρα ανάληψης της αγοράς για την εξάλειψη των μη τεχνολογικών φραγμών με α) τη διευκόλυνση της εφαρμογής της πολιτικής. β) ικανότητα οικοδόμησης και (γ) κινητοποίηση επενδύσεων μεγάλης κλίμακας σε βιώσιμη ενέργεια.

Η πρόσκληση επικεντρώνεται σε πέντε βασικούς τομείς: (1) καταναλωτές (2) κτίρια (3) τη βιομηχανία και τις υπηρεσίες  (4) πολιτικές καινοτομίες  και (5) καινοτόμο χρηματοδότηση.

Κοινωνική πρόκληση: "Κλιματική δράση, περιβάλλον, αποτελεσματικότητα των πόρων και πρώτες ύλες"

Ο ειδικός στόχος είναι να επιτευχθεί μια οικονομία και αποδοτική κοινωνία ως προς τους πόρους και το νερό και την κλιματική αλλαγή, η προστασία και η αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων και η βιώσιμη προσφορά και χρήση πρώτων υλών, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της παγκόσμιας αύξησης πληθυσμού στα βιώσιμα όρια των φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων του πλανήτη.

 Οι δραστηριότητες θα συμβάλλουν στην αύξηση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και της ασφάλειας των πρώτων υλών και στη βελτίωση της ευημερίας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την περιβαλλοντική ακεραιότητα, την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα, με στόχο τη διατήρηση της μέσης αύξησης της θερμοκρασίας κάτω των 2 ° C και την προσαρμογή των οικοσυστημάτων και της κοινωνίας στις κλιματικές αλλαγές περιβαλλοντικές αλλαγές.

Πιλοτικό σχέδιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας

Το πρότυπο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC) υποστηρίζει καινοτόμους φορείς που αναπτύσσουν πρωτοποριακές καινοτομίες με τη δυνατότητα δημιουργίας νέων αγορών και τόνωσης της απασχόλησης, της ανάπτυξης και της ευημερίας στην Ευρώπη.

  • SME Instrument
  • Fast Track to Innovation (FTI)

Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE)

Το Πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ (συνέχεια του LIFE +) για την υποστήριξη της προστασίας του περιβάλλοντος και της δράσης για το κλίμα.

Έργα οικολογικής καινοτομίας

Τα προγράμματα οικολογικής καινοτομίας επικεντρώνονται στην καθαρότερη παραγωγή, στην περιβαλλοντική διαχείριση και στα νέα προϊόντα και υπηρεσίες, προκειμένου να καταστεί η αειφόρος ανάπτυξη επιχειρηματική πραγματικότητα.

Horizon 2020 Framework programme for Research and Innovation

‘Horizon 2020’ is the EU’s funding programme for research and innovation which strives to stimulate the economy and secure the science and technology base and industrial competitiveness for the future, contributing towards a smarter, more sustainable and more inclusive society. SMEs can participate in the EU research programme Horizon 2020 (H2020) in the following areas:

Innovation in SMEs

Is a broader action to develop the ecosystem of innovation support to SMEs in Europe. Generally, the actions are designed to provide opportunities to Member States and regions to enhance their services through collaboration, peer-learning and uptake of new approaches. In addition, several actions will focus on the identification, further development of skills and expertise among SMEs as well as the dissemination and exploitation of project results.

Societal challenge 'Secure, clean and efficient energy'

The Horizon 2020 Energy Efficiency Call 2018-2020 provides support to energy actors through:

  • Research and innovation in more energy-efficient technologies and solutions;
  • Market uptake measures to remove non-technological barriers by (a) facilitating policy implementation; (b) building capacity; and (c) mobilising large-scale investments in sustainable energy.

The Call focuses on five main areas: (1) consumers; (2) buildings; (3) industry and services; (4) policy-driven innovations; and (5) innovative financing.

Societal challenge 'Climate action, environment, resource efficiency and raw materials'

The specific objective is to achieve a resource- and water-efficient and climate change resilient economy and society, the protection and sustainable management of natural resources and ecosystems, and a sustainable supply and use of raw materials, in order to meet the needs of a growing global population within the sustainable limits of the planet's natural resources and ecosystems.

Activities will contribute to increasing European competitiveness and raw materials security and to improving well-being, whilst assuring environmental integrity, resilience and sustainability with the aim of keeping average global warming below 2 °C and enabling ecosystems and society to adapt to climate change and other environmental changes

European Innovation Council Pilot-scheme

The European Innovation Council (EIC) pilot supports innovators developing breakthrough innovations with the potential to create new markets and boost jobs, growth and prosperity in Europe.

  • SME-instrument
  • Fast Track to Innovation

 

Programme for the Environment and Climate Action (LIFE)

The LIFE Programme is the EU's funding instrument (a continuation of LIFE+) to support the protection of the environment and climate action.

Eco-innovation projects

Eco-innovation projects focus on cleaner production, environmental management and new products and services to make sustainable development become a business reality.

More about INNOSUP

More about SME Instrument