en-USel-GR
ELENA - υποστήριξη επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση και στις βιώσιμες μεταφορές

Το πρόγραμμα ELENA αποτελεί κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων -ΕΤΕπ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Το ELENA παρέχει επιχορηγήσεις για τεχνική βοήθεια που επικεντρώνεται στην υλοποίηση έργων και προγραμμάτων για την ενεργειακή αποδοτικότητα, την κατανεμημένη ανανεώσιμη ενέργεια και τα αστικά μεταφορικά μέσα.

Η επιχορήγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση δαπανών σχετικών με τις μελέτες σκοπιμότητας και αγοράς, τη διάρθρωση των προγραμμάτων, τα επιχειρηματικά σχέδια, τους ενεργειακούς ελέγχους και τη χρηματοοικονομική διάρθρωση, καθώς και την προετοιμασία των διαγωνισμών, των συμβατικών ρυθμίσεων και των μονάδων υλοποίησης έργων.

Το ELENA διαχειρίζεται από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων αποτελούμενη από μηχανικούς και οικονομολόγους με μεγάλη εμπειρία στον τομέα των μεταφορών και της ενέργειας. Ιδρύθηκε το 2009 και έχει χορηγήσει περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ από την κοινοτική στήριξη, με αποτέλεσμα την πραγματοποίηση εκτιμώμενης επένδυσης περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Συνήθως, το ELENA υποστηρίζει προγράμματα άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ με τριετή περίοδο εφαρμογής για την ενεργειακή απόδοση και 4 έτη για τις αστικές μεταφορές και την κινητικότητα και μπορεί να καλύψει μέχρι και το 90% του κόστους τεχνικής βοήθειας / ανάπτυξης έργου. Μικρότερα έργα μπορούν να υποστηριχθούν όταν ενσωματωθούν σε μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα.

Ο ετήσιος προϋπολογισμός των επιχορηγήσεων ανέρχεται σήμερα σε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ. Τα έργα αξιολογούνται και οι επιχορηγήσεις κατανέμονται κατά σειρά προτεραιότητας. Το ELENA μπορεί να συγχρηματοδοτήσει επενδυτικά προγράμματα στους ακόλουθους τομείς:

 • Ενεργειακή απόδοση και κατανεμημένη ανανεώσιμη ενέργεια
 • δημόσια και ιδιωτικά κτίρια (συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής κατοικίας), εμπορικές και υλικοτεχνικές ιδιοκτησίες, φωτισμό δρόμων και οδικής κυκλοφορίας για τη στήριξη της αύξησης της  ενεργειακής απόδοσης
 • ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στο δομημένο περιβάλλον - π.χ. ηλιακά φωτοβολταϊκά στις στέγες, ηλιακοί θερμικοί συλλέκτες και βιομάζα
 • επενδύσεις στην ανακαίνιση, επέκταση ή κατασκευή νέων δικτύων τηλεθέρμανσης / τηλεψύξης, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων που βασίζονται στη συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού (CHP), των αποκεντρωμένων συστημάτων ΣΗΘ
 • τοπική υποδομή, συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων δικτύων και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
 • υποδομή για ενεργειακή απόδοση, ενεργειακά αποδοτικό αστικό εξοπλισμό και σύνδεση με τις μεταφορές
 • Αστικές μεταφορές και κινητικότητα
 • επενδύσεις για τη στήριξη της χρήσης και ολοκλήρωσης καινοτόμων λύσεων για εναλλακτικά καύσιμα στην αστική κινητικότητα
 • επενδύσεις για την εισαγωγή, σε ευρεία κλίμακα, νέων ενεργειακά αποδοτικών μέτρων μεταφοράς και κινητικότητας σε αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των επιβατικών μεταφορών, των εμπορευματικών μεταφορών κ.λπ.

Πώς δουλεύει του πρόγραμμα

 1. Είστε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που επιδιώκει ένα έργο ενεργειακής απόδοσης, ανανεώσιμης ενέργειας ή βιώσιμων μεταφορών και αναζητά χρηματοδότηση για την υποστήριξη της ανάπτυξης των έργων.
 2. Επικοινωνήστε με το ELENA παρέχοντας μια σύντομη περιγραφή της επιχείρησής σας και του προγραμματισμένου επενδυτικού προγράμματος. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το είδος του προγράμματος επενδύσεων, την προσέγγιση εφαρμογής, καθώς και το αναμενόμενο επενδυτικό κόστος και το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος. Θα χρειαστεί επίσης μια επισκόπηση των κύριων αναγκών και του πεδίου εφαρμογής της ζητούμενης τεχνικής βοήθειας, την αιτιολόγηση των δαπανών και την ένδειξη του αιτούμενου ποσού.
 3. Η ομάδα του ELENA θα εξετάσει τις πληροφορίες και θα αξιολογήσει εάν το έργο ή το πρόγραμμα πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας.
 4. Αν αξιολογηθεί θετικά, θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τη σχετική αίτηση για έργα που αφορούν την Ενέργεια του ELENA ή την αίτηση για έργα που αφορούν τις μεταφορές, καθώς και τη Δήλωση του αιτούντος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παράσχει την τελική έγκριση βάσει της αξιολόγησης της ομάδας του ELENA.

Ποιος μπορεί να επωφεληθεί από τo πρόγραμμα ELENA

Το πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίξει τόσο τους δημόσιους όσο και τους ιδιωτικούς φορείς υλοποίησης έργων, όπως οι τοπικές, περιφερειακές ή εθνικές αρχές, οι αρχές μεταφορών και οι φορείς εκμετάλλευσης, οι φορείς κοινωνικής στέγασης και άλλες εταιρείες (π.χ. διαχειριστές ακινήτων, αλυσίδες καταστημάτων λιανικής πώλησης, εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών) ) επενδυτικά προγράμματα στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης, της οικοδόμησης ολοκληρωμένων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των βιώσιμων αστικών μεταφορών, που ξεπερνούν τις συνήθεις εργασίες.

Ο μηχανισμός μπορεί επίσης να υποστηρίξει τους εμπλεκόμενους φορείς στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων και των πρωτοβουλιών CIVITAS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά δεν περιορίζεται στις οντότητες που συμμετέχουν σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Οι φορείς προώθησης των έργων πρέπει να βρίσκονται σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ ή σε μια χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». Όλοι οι υπεύθυνοι έργων που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για ELENA πρέπει να έχουν προσδιορίσει ένα μεγάλης κλίμακας (συνήθως άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ σε διάστημα 3-4 ετών) και σημαντικό πρόγραμμα επενδύσεων σε συγκεκριμένους τομείς. Οι επενδύσεις δεν χρειάζεται να καθοριστούν πλήρως κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, αλλά ο φορέας υλοποίησης του έργου θα πρέπει να έχει σαφή εικόνα του δυνητικού επενδυτικού προγράμματος. Το πρόγραμμα ELENA στοχεύει στην υποστήριξη και την επιτάχυνση της επιτυχούς υλοποίησης αυτών των επενδύσεων.

Περισσότερες πληροφορίες:

http://www.eib.org/en/products/advising/elena/index.htm

ELENA – supporting investments in energy efficiency and sustainable transport

ELENA is a joint initiative by the EIB and the European Commission under the Horizon 2020 programme. ELENA provides grants for technical assistance focused on the implementation of energy efficiency, distributed renewable energy and urban transport projects and programmes.

The grant can be used to finance costs related to feasibility and market studies, programme structuring, business plans, energy audits and financial structuring, as well as to the preparation of tendering procedures, contractual arrangements and project implementation units.

The ELENA facility is led by a team of experts consisting of engineers and economists with extensive experience in the transport and energy sector. Established in 2009, the ELENA facility has awarded around EUR 100 million of EU support triggering an estimated investment of around EUR 4 billion on the ground.

Typically, ELENA supports programmes above EUR 30 million with a 3-year implementation period for energy efficiency and 4-year for urban transport and mobility, and can cover up to 90% of technical assistance/project development costs. Smaller projects can be supported when they are integrated into larger investment programmes.

The annual grant budget is currently around EUR 30 million. Projects are evaluated and grants allocated on a first-come-first-served basis. ELENA may co-finance investment programmes in the following fields:

 • Energy efficiency and distributed renewable energy
 • public and private buildings (including social housing), commercial and logistic properties and sites, and street and traffic lighting to support increased energy efficiency
 • integration of renewable energy sources (RES) into the built environment – e.g. solar photovoltaic (PV) on roof tops, solar thermal collectors and biomass
 • investments into renovating, extending or building new district heating/cooling networks, including networks based on combined heat and power (CHP), decentralised CHP systems
 • local infrastructure including smart grids, information and communication technology
 • infrastructure for energy efficiency, energy-efficient urban equipment and link with transport
 • Urban transport and mobility
  • investments to support the use and integration of innovative solutions for alternative fuels in urban mobility
  • investments to introduce on a large-scale new, more energy-efficient transport and mobility measures in urban areas including passenger transport, freight transport, etc

How it works

 1. You are a public or private entity pursuing an energy efficiency, renewable energy or sustainable transport project and are looking for financing to support project development.
 2. Contact ELENA providing a brief description of your entity and the planned investment programme. This should include information about the type of investment programme(s), the approach to implementation as well as the expected investment cost and time schedule of the programme. We will also need an overview of the main needs and scope of the technical assistance requested, justification of costs and an indication of the requested amount.
 3. The ELENA team will review the information and assess if the project or programme meets the eligibility criteria.
 4. If the assessment is positive, you will need to complete the ELENA Application Form for Energy project or the ELENA Application Form for Mobility projects, as well as the Declaration by the applicant. The European Commission will provide the final approval based on ELENA’s assessment.

Who can benefit from ELENA

The Facility can support both public and private project promoters such as local, regional or national authorities, transport authorities and operators, social housing operators, and other companies (e.g. estate managers, retail chains, energy service companies) to develop and launch investible (bankable) Investment Programmes in the fields of energy efficiency, building-integrated renewable energy and sustainable urban transport, going beyond business as usual

The Facility can also support the project promoters involved under the Covenant of Mayors and the CIVITAS initiatives of the European Commission, but it is not restricted to entities participating in these initiatives. Project promoters need to be located in one of the Member States of the EU or in a country associated to the Horizon 2020 programme. Any project promoters wishing to apply for ELENA must have identified a large-scale (typically over EUR 30m over 3 – 4 years) and substantial Investment Programme in the specific areas. The investments do not need to be fully defined at the time of application but the project promoter should have a clear vision of the potential investment programme. ELENA aims at supporting and accelerating the successful implementation of such investments.

More info:

http://www.eib.org/en/products/advising/elena/index.htm